Bilforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe bilforsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde.

Når du fullfører kjøpet på nett gir vi deg 10 % nettrabatt.

Ansvarsforsikring er inkludert når du kjøper bilforsikring på nett. For å sikre bilen mot kollisjon, hærverk og utforkjøring velger du kaskoforsikring. Superkasko gir utvidet dekning.

For deg som ønsker en komplett bilforsikring

Komplett Forsikring skreddersyr en rimelig bilforsikring etter dine behov, og vi hjelper deg gjerne med å velge riktig forsikring til bilen. Bilforsikringen skal ikke bare være billig når du inngår kundeforholdet, men aller viktigst være et godt valg når uhellet er ute. Komplett forsikring er et trygt valg, både før og etter skade.

Raskt skadeoppgjør

Komplett bilforsikring skal gi deg, som forsikringskunde, en trygghet på veien. Vi i Komplett Forsikring håper du aldri får oppleve en ulykke, tyveri eller hærverk. Men når du trenger oss som mest er vi her for deg. Vi prioriterer et raskt skadeoppgjør, slik at du kommer hurtig tilbake bak rattet. Husk at ved å forsikre bilen riktig vil det spare deg for store utgifter dersom det oppstår en skade.

Forsikringen gjelder for personbiler og varebiler med totalvekt på inntil 3 500 kg. Den gjelder kun for biler i privat bruk og skal dermed ikke brukes som utleiebil, budbil, drosje, russebil, trafikkskolebil eller inngå i næringsvirksomhet.

Ansvarsforsikring, en nødvendighet

Alle registrerte biler må være dekket av en ansvarsforsikring i Norge. En slik ansvarsforsikring dekker kun skader du eventuelt påfører andre, det være seg personskader eller materielle skader. Vi tilbyr også kaskoforsikringer, som i tillegg dekker skader på din bil ved et eventuelt uhell. Her finnes både delkasko og fullkasko. Du kan raskt og enkelt velge den optimale bilforsikringen for ditt bruk i vår kalkulator på nett.

Bilforsikring, kort fortalt

Komplett Forsikring gjør det enkelt å forsikre bilen, og vi gjør det lønnsomt å bli værende som kunde. Du finner alle typer bilforsikring hos oss. Det er opp til deg som forsikringskunde å velge blant våre rimelige alternativer som; ansvarsforsikring, delkasko, kasko eller superkasko. Ansvarsforsikring er inkludert når du kjøper bilforsikring på nett.

Våre kunderådgivere svarer deg gjerne på forsikringsspørsmål, samt gir råd om hvilken type bilforsikring du bør velge. Det viktigste for deg, er også viktig for oss, nemlig at du finner en forsikring som både passer FOR men ikke minst PÅ deg.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Våre dekninger

Superkasko
Kasko m/leiebil
Kasko
Delkasko

Hvis bilen er inntil tre år gammel og har kjørt inntil 60 000 km får du helt ny bil ved totalskade. Dette under forutsetning at bilen ikke tidligere har vært utsatt for skade som overskrider 20 % av nyanskaffelsesverdi. Hvis bilen er tre år eller mer, økes det normale erstatningsbeløpet med 15 %.

Hvis motor, girkasse eller drivverk havarerer, reparerer vi eller bytter den ut. Aldersfradrag ut fra kjørte distanse eller bilens alder trekkes som følger: Ved passert 100.000 km eller 5 år trekkes 20 %. Ved passert 150.000 km eller 6 år trekkes 30 %. Ved passert 200.000 km eller 7 år trekkes 40 %. Ved passert 250.000 km eller 8 år ytes ingen erstatning. Skade etter dette punktet medfører ikke bonustap.

Super: Leiebil inntil 30 dager / Kasko: inntil 14 dager. Om du ikke trenger leiebil får du 200 kroner dagen.

Erstatning ved utforkjøring, velt, kollisjon, hærverk eller skader som skyldes en tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.

Erstattes med inntil kr 5.000 for kasko, og kr 10.000 for superkasko.

Dekker tømming og skylling av drivstofftank, reparasjon eller erstatning av injeksjonssystem og ti liter drivstoff.

Dekker kostnaden ved å erstatte nøkkel og låser knyttet til nøkkelen, låsesmedkostnad hvis nøkkelen knekker i låsen eller blir gjenglemt i låst bil, samt erstatningskjøretøy i to dager hvis det er nødvendig og bilen ikke kan brukes.

Veihjelp ved hendelse, sykdom eller ulykke.

Skade på frontrute, side- og bakvinduer, samt glasstak og takluker av glass.

Tyveri og innbrudd.

Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag og eksplosjon.

Personskade på fører og passasjer. *: Valgfri dekning.

Dekker nødvendige utgifter til advokatbistand ved tvist.

Skade på personer, andres kjøretøy, bygninger og andres ting.

Hva dekkes?

Bilforsikring gjelder for personbiler og varebiler med totalvekt inntil 3 500 kg.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skade du eventuelt påfører andre. Du kan velge delkasko, kasko eller superkasko, som omfatter vognskade.

Ansvar

Ansvarsforsikring er obligatorisk når bilen er registrert. Denne forsikringen inkluderer erstatningsansvar etter bilansvarsloven, og dekker erstatning for:

 • Skade på personer uten beløpsgrense
 • Skader på ting på inntil kr 10 000 000

Delkasko

Delkasko dekker skade på - eller tap av - bilen som følge av:

 • Brann eller eksplosjonsfare
 • Tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri
 • Bruddskade på bilens glassruter

I tillegg dekker delkasko redning/veihjelp i Norden. Fastmontert utstyr er dekket inntil kr 10 000.

Kasko

Kasko dekker det samme som delkasko, og i tillegg dekkes skade på - eller tap av - bilen som skyldes:

 • Kollisjon
 • Utforkjøring
 • Velting
 • Hærverk

Kasko dekker også redning/veihjelp i de fleste europeiske land. I tillegg dekkes skade på – eller tap av – bagasje som skyldes skade på bilen med inntil kr 5 000.

Kasko med leiebil

Du kan kjøpe leiebilforsikring i tillegg til kaskoforsikringen din. Denne dekker utgifter til leiebil med inntil 600 kr per døgn i 14 dager ved erstatningsmessig kaskoskade.

Superkasko

Superkasko dekker det samme som kasko, og i tillegg får du:

 • Ny bil ved totalskadet motorvogn under 3 år og som har kjørt mindre enn 60 000 km
 • Økt erstatningsbeløp med inntil 15 % (maks kr 60.000) ved totalskadet motorvogn over 3 år eller har kjørt mer enn 60 000 km
 • Dekket reparasjon eller utbytte ved motor-/girkassehavari


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Bilforsikringen omfatter ikke:

 • Gods som fraktes med bilen eller i tilhenger
 • Tapt arbeidsfortjeneste

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker ikke:

 • Skade på egen bil
 • Rettshjelp
 • Redning/veihjelp

Delkasko

Delkaskoforsikring dekker ikke skade på egen bil som skyldes:

 • Utforkjøring
 • Velt
 • Kollisjon
 • Annen tilfeldig, plutselig og ytre påvirkning
 • Forsikringen dekker heller ikke utgift til redning/veihjelp utenfor Norden, leiebil eller bilhjelp hjemme

Kasko med leiebil

Kaskoforsikring dekker ikke:

 • Leiebilkostnader som følge av glassruteskade alene

Superkasko

Superkasko dekker ikke:

 • Skade på motor og girkasse dersom denne skyldes slitasje, ikke skjer plutselig og uforutsett eller som ikke hindrer fortsatt fremdrift av bilen
 • Motor- og girkasseskade for bil som er eldre enn 8 år. Når bilen har kjørt 100.000 kilometer eller passert 5 år foretas aldersfradrag i erstatningen

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hvor stor er egenandelen for bilforsikringen?

For skader på egen bil er egenandel kr 4.000 hvis du ikke har avtalt en høyere egenandel. Dersom du har avtalt en høyere egenandel fremgår dette av forsikringsbeviset.

Egenandelen avhenger av hva slags skade som har oppstått:

 • Ansvarsskade: Ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende
 • Skift av glassrute: kr 2.000
 • Reparasjon etter steinsprut: Ingen egenandel
 • Veihjelp: kr 500
 • Leiebil: Ingen egenandel ved kaskoskade

Hvis FG-godkjent alarm var i drift på tidspunktet for tyveri eller tyveriforsøk, reduseres egenandelen med kr 4.000.

Er det avtalt at bilen ikke brukes av fører under 25 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med kr 10.000.

Bonusregler - Hva er bonus?

Bonus skal gi en riktigere forsikringspris målt mot skaderisikoen. Ved skadefri kjøring øker bonusen, noe som fører til lavere forsikringspris. De som forårsaker skader får redusert bonus og høyere forsikringspris.

Bonus reduseres ikke ved brann-, tyveri-, glassrute-, transportskade, direkte kollisjon med dyr eller ved bruk av veihjelp.

Hvordan endres bonus?

Bonus får du for å kjøre skadefritt. Bonus gir redusert pris.

Opptjening av bonus:

 • Bonus følger deg som forsikringstaker. Startbonus er 20 % bonus. Deretter øker bonusen med 10 % for hvert år du kjører skadefritt frem til du har nådd 70 %. Ved 5 års skadefri kjøring på 70 % oppnår en maksimal bonus på 75 %.
 • Bonusretten er en personlig fordel, men du kan overføre den til ektefelle/samboer eller personlig firma. Gir du fra deg en bonusrett må du selv starte på nytt med 20 % startbonus.
 • Kjøper du en bil til og er registrert som eier av begge oppnår du samme bonus, men ikke mer enn 50 %.
 • Flytter du bilforsikringen til et annet selskap får du med deg bonusen.

Bonusreduksjon ved skade:

 • Dersom bonusen skal reduseres vil kunder som har hatt 75 % bonus i seks år eller mer ikke få redusert bonusen ved første skade. Har du hatt 75 % bonusen i under seks år går du ned til 60 % ved første bonusreduserende skade, ellers reduseres bonus med 30 %.
 • I enkelte tilfeller vil det ved mindre skader ikke lønne seg å kreve erstatning for skaden under forsikringen på grunn av bonustapet. Vi gir deg råd om dette ved en eventuell skade.
 • Skader som ikke reduserer bonus er; brann-, tyveri-, rednings-, glass-, leiebilskade og kollisjon med dyr som går løse.

Hvilken bonus skal jeg oppgi?

Flytting av bilforsikring fra annet selskap:

 • Du finner bonusen du skal benytte ved å slå opp i tabellen nedenfor basert på den bonusen du har på bilen i dag, og antall bonusreduserende skader siden siste hovedforfall.

Ny bil og ikke hatt bil siste to år:

 • Du får en startbonus på 20 %

Overføring av bonus mellom egne biler:

 • Når en bil avskiltes eller selges får du en ledig bonusrett. Denne skal oppgis til forsikringsselskapet når du kjøper ny forsikring. Du skal også oppgi antall bonusreduserende skader som har inntruffet etter hovedforfall.

Nyanskaffelse av bil nummer to:

 • Ved anskaffelse av bil nummer to, og den første er forsikret hos oss, vil den nye bilen få den samme bonusen som den første men ikke høyere enn 50 %.

Oppgitt bonus blir kontrollert mot ditt forrige selskap, og vil om nødvendig bli korrigert i ettertid i henhold til bonusregelverket.

Hvilken betydning har det for prisen at fører er under 25 år?

Forsikringen gjelder for alle førere av bilen.

Du får gunstigere pris hvis alle førere har fylt 25 år.

Husk å melde fra om yngre førere skal bruke bilen, slik at forsikringsprisen blir korrigert.

Er det avtalt at kjøretøyet ikke skal brukes av fører under 25 år, og fører i skadeøyeblikket er yngre enn dette, økes den avtalte egenandelen med kr 10.000.

Hvorfor må jeg melde inn riktig kjørelengde?

Kjørelengde har betydning for prisen, fordi den som kjører mye har større sannsynlighet for skade enn en som kjører mindre.

Er du usikker på hvor langt du vil kjøre, kan du endre kjørelengde i løpet av året. Du må selv passe på at du ikke overskrider valgt kjørelengde.

Oppgi alltid en kjørelengde som er mest mulig nøyaktig. For begrenset by-/lokalkjøring vil 12 000 km normalt være tilstrekkelig. For vanlig familiekjøring vil 16 000 km normalt være tilstrekkelig.

Har du en skade og du har kjørt lengre enn avtalt, kan dette medføre reduksjon i erstatningen.

Hva dekker rettshjelpsforsikringen?

Rettshjelpsforsikringen er inkludert i bilforsikringen og dekker utgifter ved tvistesaker i egenskap av eier, bruker eller fører av bilen.

Når trenger jeg et grønt kort og hvordan får jeg det?

Grønt kort er et internasjonalt bevis på at bilen har gyldig ansvarsforsikring når du er i utlandet.

Enkelte land krever egen grenseforsikring i tillegg til grønt kort.

For mer informasjon om kjøring i ulike land, se Trafikkforsikringsforeningen.

NB! Skal du kjøre med tilhenger eller campingvogn i Tyskland må du sørge for å ha med Grønt kort også for denne, da Tyskland har innført selvstendig ansvarsforsikring for tilhenger og campingvogn.

Grønt kort får du ved henvendelse til vårt kundesenter på tlf. 33 00 58 00

Hva omfatter leiebildekningen?

Leiebildekningen dekker dokumenterte utgifter leiebil med inntil kr 600 per dag for den tiden det tar å reparere bilen, begrenset til 15 dager ved standard kaskoforsikring. For superforsikring er begrensningen 30 dager.

Ved tyveri dekker vi leiebil for den tiden du har vært uten bil, begrenset til 15 dager ved standard kaskoforsikring. For superforsikring er begrensningen 30 dager.

Hvis leiebil ikke benyttes, utbetales kr 200 per dag.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no