Reiseforsikring

Vi gjør det enkelt å kjøpe reiseforsikring, og lønnsomt å bli værende som kunde.

Vi samarbeider med SOS International som har over 30.000 kontaktsteder over hele verden, slik at du kan reise trygt med oss.

Beregn pris med kalkulatoren og fullfør kjøp på nett. Vi ordner oppsigelse av din gamle forsikring.

God tur!

Reiseforsikring fra Komplett Forsikring dekker reiser i hele verden

Ferietid og reiser til nært og fjernt er noe de fleste ser frem til med glede. Uansett om drømmeferien er skiferie eller eksotisk strandliv vil det være viktig å sikre at opplevelsen blir så innholdsrik og god som mulig. Med reiseforsikring fra Komplett Forsikring er du sikret god hjelp dersom noe uventet skulle oppstå. Vi vet at ulykker, akutt sykdom, tyveri og ran kan oppleves ekstra fortvilende når man er langt hjemmefra.

Hva er dekket?

Forsikringen dekker utgifter ved sykdom, ulykker, forsinkelser, avbrutt reise, tapt reisegods og evakuering. Billetter, sjekker, penger og pass dekkes ved tyveri, ran eller skadeverk. Hjemtransport er dekket dersom du skulle oppleve dødsfall i nær familie mens du er ute og reiser. Hvis det skulle oppstå behov for juridisk bistand på reiser utenfor Norden, er dette også omfattet av reiseforsikringen. Har du innboforsikringen hos oss vil den dekke tilsvarende juridisk hjelp innenfor Norden.

Avbestilling av reise er dekket dersom det skjer på grunn av plutselig sykdom, ulykke, skade på bolig eller evakuering. Evakuering skjer ved utbrudd av krig eller uroligheter, terror, naturkatastrofer eller epidemier. For å få dekket evakuering, er det en forutsetning at dette anbefales av Utenriksdepartementet (UD) eller at vi i Komplett Forsikring i samråd med forsikrede finner grunnlag for å tro at det er fare for liv og helse ved å oppholde seg i området.

Hva er ikke dekket?

Reiseforsikringen gjelder ikke for ekspedisjoner eller reiser på over 60 dager. Den dekker heller ikke skader påført ved risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring og fallskjermhopping.

Vi anbefaler deg at du leser forsikringsvilkårene for utfyllende informasjon.

Reiseforsikring, hele året rundt

Vår reiseforsikring gjelder reiser på inntil 60 dager i både Norge og utlandet.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for reiseforsikring.

Våre dekninger

Super
Standard

Høyere forsikringssummer, se egen oversikt under fanen "Dekning" på informasjonssiden om reiseforsikring.

Helårs reiseforsikring som dekker reiser på inntil 60 dager.

Ved akutt sykdom eller ulykke dekkes nødvendige utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

Hjemtransport dekkes hvis noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død, som gjør hjemtransport nødvendig.

Ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering dekkes avbestilling av reise inntil kr 40 000 for enkeltperson, og inntil kr 100 000 for familie.

Utgifter som oppstår på grunn av forsinket bagasje, forsinket uekspedert bagasje som er forbyttet, forsinket ankomst til reisemålet eller forsinket fremmøte dekkes av forsikringen.

Forsikringen dekker skade og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. I tillegg dekkes sjekker, billetter, penger og pass.

Hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen dekker forsikringen kompensasjon for avbrutt reise. Slik kompensasjon får du også hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Forsikringen dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annens person eller ting i løpet av reise.

Ulykkeskader dekkes både på reise og ellers. Etter fylte 70 år er det egne begrensninger i forsikringssummene ved død og invaliditet.

Utgifter til juridisk bistand dekkes på reiser utenfor Norden.

Forsikringen dekker evakuering til fast bostedsadresse i Norge ved, utbrudd av krig eller alvorlige uroligheter, terrorhandlinger, naturkatastrofer, epidemier.

Hva dekkes?

Reiseforsikring gir de beste dekningene for familien. En forutsetning for at forsikringen gjelder er at du er medlem av Norsk Folketrygd og fast bosatt i Norge (folkeregistrert adresse).

Hva som er omfattet av forsikringen

Vår reiseforsikring gjelder for reiser i hele verden med inntil 60 dagers varighet. Forsikringen dekker alle typer reiser med unntak av ekspedisjoner og lignende. Reiseforsikringen omfatter:

 • Reisesyke
 • Hjemtransport
 • Avbestilling
 • Forsinkelse
 • Reisegods
 • Avbrutt reise
 • Reiseansvar
 • Ulykke
 • Rettshjelp
 • Evakuering

Reisesyke

Ved reisesyke dekkes nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke til:

 • Lege
 • Medisiner
 • Sykehusopphold

Hjemtransport

Hjemtransport dekkes hvis noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død, som gjør hjemtransport nødvendig.

Avbestilling

Ved plutselig alvorlig sykdom, ulykke, skade på din bolig eller at det på tidspunktet for planlagt innreise foreligger en situasjon som nevnt under dekning for evakuering dekkes avbestilling av reise inntil kr 40 000 for enkeltperson, og inntil kr 100 000 for familie.

Forsinkelse

Utgifter som oppstår på grunn av forsinket bagasje, forsinket uekspedert bagasje som er forbyttet, forsinket ankomst til reisemålet eller forsinket fremmøte dekkes av forsikringen.

Reisegods

Forsikringen dekker skade og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. I tillegg dekkes sjekker, billetter, penger og pass.

Avbrutt reise

Hvis du i løpet av reisen får et sykehusopphold eller i samråd med lege må holde sengen dekker forsikringen kompensasjon for avbrutt reise. Slik kompensasjon får du også hvis du har fått dekket hjemtransport eller evakuering.

Reiseansvar

Forsikringen dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annens person eller ting i løpet av reise.

Ulykke

Ulykkeskader dekkes både på reise og ellers. Etter fylte 70 år er det egne begrensninger i forsikringssummene ved død og invaliditet.

Rettshjelp

Utgifter til juridisk bistand dekkes på reiser utenfor Norden.

Evakuering

Forsikringen dekker evakuering til fast bostedsadresse i Norge ved:

 • Utbrudd av krig eller alvorlige uroligheter
 • Terrorhandlinger
 • Naturkatastrofer
 • Epidemier

Det er en forutsetning at Det Norske Utenriksdepartementet anbefaler evakuering eller fraråder innreise til eller fortsatt opphold i området, eller at vi, etter å ha samrådet med forsikrede, på annet grunnlag finner at det vil være forbundet med overhengende fare for liv eller helse fortsatt å oppholde seg i området.Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Reiseforsikringen gjelder ikke for reiser som varer mer enn 60 dager. Forsikringen gjelder ikke når du er hjemme, ved undervisningssted eller på jobb i undervisnings- og arbeidstiden.

Reisesyke

Reisesyke dekker ikke utgifter:

 • Som skyldes eksisterende sykdom eller en kronisk lidelse dersom reisens hensikt er undersøkelse eller behandling
 • Som følge av skade som har oppstått ved fjellklatring, dykking med tilførsel av pustegass, fallskjermhopping eller annen aktivitet spesifisert i vilkårene (se punkt 5.7)
 • Som påløper etter at reisende har ankommet hjemsted i Norge

Hjemtransport

Hjemtransport dekker ikke tilkallelse når det allerede er bestemt at du blir hjemtransportert innen kort tid.

Avbestilling

Avbestilling dekker ikke:

 • Behandling eller undersøkelser som var planlagt før reisen ble bestilt
 • Omkostninger som skyldes avbestilling ved påregnelig akutt forverring av en kronisk lidelse
 • At reisens hensikt bortfaller

Forsinkelse

Forsinkelse dekker ikke:

 • Dersom forsinkelsen ikke skyldes værforhold eller teknisk feil
 • Forsinket bagasje ved hjemreise

Reisegods

Som reisegods regnes blant annet ikke:

 • Motorkjøretøy, campingvogn og båt med tilbehør og flyttegods
 • Samlinger
 • Verdipapirer
 • Varer og vareprøver

Skade på innsjekket koffert, sekk eller annen emballasje under transport erstattes ikke. Reisegods dekker ikke sykkel innenfor den kommunen du bor, jobber eller studerer i. Reisegods generelt erstattes ikke når du er hjemme, ved utdanningssted eller på jobb i undervisnings/arbeidstiden.

Videre gjelder følgende sumbegrensninger:

 • enkeltgjenstander erstattes inntil kr 10 000
 • verdigjenstander erstattes inntil kr 15 000
 • billetter og pass erstattes inntil kr 10 000 per person
 • kontanter erstattes inntil kr 3 000

Reiseansvar

Reiseansvar omfatter ikke ansvar forsikringstaker har:

 • I kraft av å være eier, fører eller bruker av motorkjøretøy, båt eller lignende
 • For lånte gjenstander
 • Ovenfor medlemmer i sin familie

Ulykke

Ulykke dekker ikke ulykkesskade:

 • som er forårsaket av sykdom eller sykelig tilstand
 • som følge av slagsmål eller kriminell handling
 • som skyldes utøvelse av yrke med forhøyet ulykkesrisiko

Erstatning utbetales ikke ved død og invaliditet etter fylte 75 år.

Rettshjelp

Rettshjelp dekkes ikke dersom tvisten har sammenheng med yrke.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Hvor gjelder reiseforsikringen?

Har du reiseforsikringen din i Komplett Forsikring, er du dekket på reiser i hele verden.

Trenger jeg reiseforsikring når jeg har reisedekning på kredittkortet?

I en del tilfeller vil du ikke ha innfridd betingelsene som kredittkortselskapet krever for at reiseforsikringen skal være gyldig.

Reiseforsikringen på kredittkort gjelder som regel bare når reisen er betalt med kredittkort. Helårs reiseforsikring gjelder på alle reiser, og i fritiden din.

Hvilken reiseforsikring skal jeg velge?

Vi tilbyr helårs reiseforsikring, enten for enslige eller familie. Du bør ha en helårs reiseforsikring i stedet for korttidsforsikringer. Da er du alltid forsikret om det skjer et uhell, enten du er på korte turer i Norge eller på lengre reiser i utlandet inntil 60 dager.

Hvor varsler jeg skade?

Du kan varsle skade ved å ringe oss på telefon (+47) 33 00 58 00 hele døgnet, fra hele verden.

Hvem er omfattet av familieforsikring?

Familieforsikring omfatter ektefelle eller samboer med samme adresse som deg i folkeregisteret.

Egne barn er medforsikret inntil første hovedforfall etter at de har fylt 20 år og må ha samme adresse i folkeregisteret som en av en av foreldrene.

Ektefelles/samboers/partners barn er omfattet under samme forutsetning som egne barn.

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd med Komplett Forsikring?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no