Seilbåtforsikring

Vår fritidsbåtforsikring er tilpasset deg som har seilbåt som benyttes til privat bruk.

Seilbåtforsikring

Det er ikke pålagt å ha båtforsikring slik det er med bilforsikring, men det er sterkt anbefalt for å gjøre båtsesongen din tryggere. Det kan bli svært kostbart dersom du påfører en andre skade.

Vi har to ulike dekninger å velge mellom, delkasko og kasko. Ansvarsforsikring som dekker skade du eventuelt påfører andre er inkludert i begge alternativene. Dersom du har en eldre båt kan det være tilstrekkelig med delkasko. Kasko bør du tegne dersom du eier en fritidsbåt av nyere årgang.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Disse vilkårene gjelder for seilbåtforsikring.

Våre dekninger

Superkasko
Kasko
Delkasko

Samlet erstatning er begrenset til 60 000 kroner.

Erstatning ytes dersom plutselig uhell med fartøyet gjør det praktisk umulig for fører og passasjerer å fortsette reisen.

Henting av fartøyet tilbake til dets faste havn.

Dekker skade som er en følge av at båten har vært utsatt for sammenstøt, kantring, synking, brudd på mast/bom, og dessuten for andre skader som har en tilfeldig, plutselig ytre årsak.

Ved avtale om brann-. brann-/tyveri- eller kaskoforsikring dekkes bergelønn når båten er utsatt for de farer som forsikringsavtalen omfatter.

Ved avtale om brann-, brann-/tyveri- eller kaskoforsikring, dekkes timelige omkostninger til transport av skadet båt som er nødvendig for flytting fra det sted skaden skjedde, til nærmeste verksted som kan utføre reparasjonen.

Delkasko dekker vrakfjerning kun ved brann.

Fastmontert utstyr som radio eller navigasjonsutstyr. Delkasko dekker skade kun ved tyveri eller brann.

Dekke personlig løsøre med inntil 10 000 kr med delkasko og kasko, og 30 000 kr med Superkasko. Delkasko dekker kun ved tyveri.

Dekker skader etter hærverk og tyveri av båt og motor.

Skade ved brann, eksplosjon og lynnedslag eller andre elektriske fenomen.

Dekker erstatningskrav mot deg som eier, bruker eller fører av båten.

Hva dekkes?

Seilbåtforsikring kan tegnes for seilbåter som er i privat bruk.

Hva som er omfattet av forsikringen

Ansvarsforsikring dekker kun skader du eventuelt påfører andre. Ansvarsforsikringen kan kun tegnes sammen med en utvidet dekning. Du kan velge delkasko- eller kaskoforsikring. Disse forsikringene omfatter:

 • båten med tilbehør som har en naturlig sammenheng med fartøyets bruk
 • rettshjelp - det vil si utgifter til juridisk bistand som part i en tvist i egenskap av eier av den forsikrede båten.

Ansvar

Ansvarsforsikring dekker erstatningskrav mot sikrede for:

 • skade på personer
 • skade på ting

Ansvarsforsikringen kan kun tegnes sammen med en utvidet dekning.

Delkasko

I tillegg til ansvar dekker delkasko:

 • brann eller eksplosjonsskade
 • tyveri eller hærverk ved forsøk på tyveri

Kasko

I tillegg til delkasko dekker kasko:

 • Skade på båten som skyldes sammenstøt, kantring og synking
 • Skade som skyldes annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
 • Båtredning
 • Bergelønn
 • Bagasje om bord inntil kr 10 000
 • Fastmontert utstyr inntil kr 10 000


Hva som ikke er omfattet av forsikringen

Båtforsikring omfatter ikke:

 • Bøye med kjetting og moring, samt andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet
 • Materiell til bruk under opplag
 • Skader som skyldes råte, korrosjon eller annen tæring
 • Skader som skyldes frost, issprenging, snøtyngde eller berøring med is

Delkasko

Delkaskoforsikring dekker ikke:

 • Skade på båten som skyldes sammenstøt, kantring og synking
 • Skade under transport
 • Avbrudd ved brann eller tyveri
 • Kostnader som følge av at uhell med båt gjør det umulig å fortsette reisen

Kasko

Kaskoforsikring dekker ikke:

 • Avbrudd ved brann eller tyveri
 • Kostnader som følge av at uhell med båt gjør det umulig å fortsette reisen

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no

Når kreves det at båten er registrert?

Skal du kjøpe båtforsikring krever vi at båter med motoreffekt større enn 10 HK eller seilbåter lengre enn 4,5 meter skal være registrert i godkjent register og være påsatt kjennemerke.

Hvor stor er egenandelen for båtforsikringen?

Egenandelen er det beløpet du selv må betale av skadekostnaden.

I Komplett er standard egenandel kr 4.000, men du kan velge høyere egenandel for å få lavere pris på forsikringen.

 • Ansvarsskade: Ingen egenandel
 • Bergelønn/båtredning: Ingen egenandel
 • Rettshjelpsutgifter: kr 4.000 + 20 % av det overskytende

Har jeg klagerett dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?

Er det noe du er misfornøyd med hos Komplett Forsikring, kan du ta kontakt med vår interne klagenemnd. Send e-post til klage@komplettforsikring.no

Dersom du fortsatt er misfornøyd med behandlingen av din sak, kan du henvende deg til:

Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60
Telefaks: 23 13 19 70
Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5. etg. 0277 Oslo
Resepsjon: 08.30 - 11.30 og 12.30 - 15.00

Har jeg angrerett ved kjøp på nett?

Du har 14 dagers angrerett ved kjøp av forsikring på nett. Vil du benytte angreretten, bør du kontakte vårt kundesenter på telefon 33 00 58 00 og gi beskjed umiddelbart. Ved kjøp av forsikring mottar du også et angrerettskjema som kan benyttes.

Når kan jeg flytte over forsikringene?

Du kan når som helst å flytte en forsikring til et annet selskap. Vi gjør dette for deg når du velger oss.

Forsikringen starter når du vil, men minst en måned frem i tid. Dette er oppsigelsesfristen i ditt forrige selskap.

Når det er mindre enn en måned til hovedforfall kan du kan flytte forsikringen raskere – din nye forsikring gjelder da fra denne datoen.

Kontakt oss

Ring oss:

33 00 58 00

Send e-post:

kundeservice@komplettforsikring.no